WiseStock 2.9 (Android) Download

Login | Login via Login via Facebook | Register
Add my favorites
  • Added: 04/25/2015
  • Downloads:34
  • Price: FREE
  • Size: 5.45 MB
  • Developer: Phạm Đình Thắng

  •  


Download WiseStock 2.9:

Download mirror 1

We will send you an email, so you must have to log in

Description

Hệ thống chia sẽ thông tin chứng khoán nội bộ. Phát sinh từ nhu cầu thực tế, ứng dụng được phát triển sử dụng trong việc chia sẻ những cảnh báo, dự đoán về giá của mã chứng khoán và tiềm năng của nó. Đồng thời cung cấp thông tin chi tiết về giá, khối lượng, thay đổi, lịch sử giá và biểu đồ của từng mã chứng khoán.

Do you like AppAz.co? Share it with your friends!